Forskning i skolan


Vi samverkar med forskning

I skollagen (2010:800) slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid och som är granskade och dokumenterade. Praktiken ska vara evidensbaserad – lärarens metoder ska grunda sig i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska slutsatser från forskning och de bästa metoderna.

För att vår skola ständigt ska utveckla bättre resultat tar vi del av relevant forskning och de senaste rönen om lärande och utbildning, bland annat genom ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitutet Ignite Research Institute och pedagogikforskare fil. dr. Ann S. Pihlgren. Ann och Ignite arbetar återkommande med personal och ledning genom föreläsningar om teorier, forskning och nya metoder, genom utvecklingsseminarier och metodutveckling, och genom att genomföra utvärderingar av olika verksamhetsområden på forskningsmässig grund.

Ann S. Pihlgrens forskning

Anns forskningsfokus är tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser och hon har presenterat forskningsrapporter om bland annat klassrumsdialog, tänkande i klassrummet, sokratiska samtal, elevinflytande, fritidspedagogik, rektors feedback till lärare och elevledda utvecklingssamtal. Hon doktorerade 2008 med avhandlingen Socrates in the Classroom, som tilldelades Skolportens stipendium som årets bästa avhandling. Ann har också erhållit Dagsugglan för sitt arbete med elevinflytande i svensk skola. Hon är författare till och redaktör för flera pedagogiska och didaktiska böcker, exempelvis:

Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur (2010).

Demokratiska arbetsformer – Värdegrundsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur (2012).

Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber (2013).

Fritidspedagogik. Lund: Studentlitteratur (redaktör, 2011).

Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur (redaktör, 2013).

Köp Anns häften här!

Hon är också publicerad i antologier, forskningstidskrifter, pedagogiska magasin och tidskrifter. Filmklipp från hennes föreläsningar finns på nätet och i utbildningsradions programutbud.

Bred och lång erfarenhet av skolan

Ann har en lång och bred erfarenhet av arbete i skolan – som lärare, rektor och förvaltningschef, utvärderare, kvalitetsutvecklare, kvalitetskonsult, forskare, skolpolitiker, lärarutbildare och studierektor på universitetets lärarutbildning. Förutom forskning och lärarutbildning arbetar hon numera med utveckling, ledarskap och kvalitet i exempelvis handledning, ledar- och lagutbildningar samt pedagogisk utveckling, både i Sverige och utomlands – USA, Slovakien, Singapore, Stockholms universitet, Lettland, Estland, Nya Zeeland, Istanbul och Iran är några av de senaste platser hon föreläst och arbetat i.

Mer information och forskningsartiklar finner du på www.igniteresearch.org