GDPR – General Data Protection Regulation

Freinetskolan Hugins hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen, också kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL) och gäller i hela EU.

GDPR innehåller regler om hantering av personuppgifter och syftet med den är att stärka enskilda individers rätt till skydd av sina personuppgifter.

Hugin har även tidigare arbetat för att säkerställa skyddet av de personuppgifter vi hanterar och efter förordningens införande har vi utökat detta arbete, bl.a. med att tillsätta dataskyddsombud som ska kontrollera hur vi följer GDPR. Dessa ombud är ledningsgruppen på enheten:

Lena Abbing

Veronica Lindh

Felicia Ackfjärd

Emelie Wallmo

Gabriella Gerdelius

Majvår Samarikoff

Annica Flodin

Kontaktperson mot Datainspektionen är Annica Flodin.

För att kunna bedriva skolverksamhet måste vi hantera elevers, vårdnadshavares och medarbetares personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-post, personnummer, foton, filmer, uppgifter om hälsa m.m.

Enligt GDPR får vi enbart hantera personuppgifter för specifika ändamål och det måste finnas en rättslig grund för detta. Den rättsliga grunden kan vara: myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, avtal, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse och samtycke.

Hugin samlar enbart in och sparar de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra verksamheten och de används enbart för det ändamål de samlats in för. Dock har vi ibland rättslig skyldighet att lämna vidare personuppgifter till t.ex. myndigheter. Personuppgifterna sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet och så länge vi har skyldighet att ha dem kvar enligt lag.

Enligt GDPR har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, samt på vilka rättsliga grunder. Du har även rätt att få dem rättade eller raderade om de inte är korrekta.

Om du har frågor kring detta eller något annat som rör Hugins arbete med GDPR är du välkommen att maila info@freinetskolanhugin.se

Du kan också läsa mer på:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/